Όροι συμμετοχής

 στο διαγωνισμό “Κερδίστε δυο ζευγάρια πέδιλα" προσφορά της Shoeblogging by Anastasia.

 1. Διαγωνισμός – Διοργάνωση: Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «Social Handlers» (εφεξής ο "Διοργανωτής" ή Social Handlers), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κηφισίας αρ. 125, διοργανώνει για λογαριασμό της “ Shoeblogging by Anastasia ” (εφεξής “ Shoeblogging ”), στη σελίδα της τελευταίας στο Instagram (https://www.instagram.com/shoeblogging/), την παρούσα προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό υπό τον τίτλο " Κερδίστε δυο ζευγάρια πέδιλα προσφορά της Shoeblogging by Anastasia".
Ο Διοργανωτής καλεί τους χρήστες του προαναφερθέντα Διαδικτυακού Τόπου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό με το αντίστοιχο profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί, απαντώντας στην ερώτηση κάτω από το post της ενέργειας, και το οποίο βρίσκεται στη σελίδα της Shoeblogging στο Instagram. Η συμμετοχή πραγματοποιείται απλά με απάντηση κάτω από το post.
Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να έχει διαβάσει και να έχει αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής οι «Όροι»).
Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους Διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server), του αντίστοιχου δικτύου social media (Instagram) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών του πληροφοριών οι οποίες και θα ζητηθούν στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των εταιριών Shoeblogging και Social Handlers, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και δεν τους έχουν ρητά και πλήρως αποδεχτεί.
(γ) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και των συνδεδεμένων με τον Διοργανωτή επιχειρήσεων, καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών (όπως ορίζονται στον όρο 2 ανωτέρω).
Επίσης, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη του, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.
Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό που συμμετέχει κατά παράβαση των Όρων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν κάποιος εξ αυτών ανακηρυχθεί νικητής, και θα ευθύνονται απέναντι στο Διοργανωτή για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν τέτοιες ενέργειες.
Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες εκτός από τα έξοδα της υπηρεσίας σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, βάσει του τιμοκαταλόγου του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου που έχουν επιλέξει. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται με τη δική τους βούληση και πάντοτε εφόσον διαβάσουν και συμφωνήσουν πρώτα με τους Όρους και ρητά συναινέσουν για την εκούσια συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας συμμετοχής στο Διαγωνισμό με τα προσωπικά τους στοιχεία και την αποστολή της από τον κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται κατωτέρω στο άρθρο 5.
Διευκρινίζεται επίσης ρητώς ότι ο Διοργανωτής ή/και η Shoeblogging, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τους παρόντες όρους, να τροποποιήσουν ή και να ακυρώσουν τον Διαγωνισμό, χωρίς καμία προειδοποίηση.
4. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 08/05/2020 ώρα 12:00 έως την 22/05/2020, ώρα 23:59:59 (εφεξής «Διάρκεια»).
Διευκρινίζεται ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα της Social Handlers που θα υποστηρίζουν τη διενέργεια του Διαγωνισμού αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει το Διοργανωτή ως προς το εμπρόθεσμο της εν λόγω συμμετοχής.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όποιος πληροί τα προαναφερόμενα και επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εισέλθει (login) στον προσωπικό του λογαριασμό (profile) στο Instagram, να επισκεφθεί τη σελίδα της Shoeblogging και να απαντήσει κάτω από το σχετικό post που θα αναφέρεται στον διαγωνισμό.
Σημειώνεται επίσης, ότι όλοι οι χρήστες θα συμμετέχουν σε κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή, αμέσως μετά το τέλος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα, μέσα στις επόμενες 7 μέρες.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και πλήρη αποδοχή των Όρων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Social Handlers με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Social Handlers και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους.
6. Δώρο - Ανάδειξη Νικητή του Διαγωνισμού: Τα δώρα του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν σε συνολικά δυο νικητές και περιλαμβάνουν:
- Δυο ζευγάρια πέδιλα (ένα ζευγάρι για κάθε νικητή).
Ρητά δηλώνεται ότι τo Δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Επιπλέον, είναι προκαθορισμένο βάσει όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους, και αποκλείεται η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του. Διευκρινίζεται πως όλοι οι προβλεπόμενοι - από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία- φόροι αλλά και κάθε έξοδο και μετακίνηση – μεταφορά που τυχόν απαιτείται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Νικητή.
7. Ενημέρωση Νικητή - Παράδοση Δώρου: Τα στοιχεία του Νικητή του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη σελίδα της Shoeblogging στο Instagram, το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών μετά το τέλος του Διαγωνισμού.
Ο Νικητής θα πρέπει να ενημερώσει τον Διοργανωτή για τα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η παράδοση των δώρων, εντός 3 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.
Το δημόσιο όνομα χρήστη (profile name) των νικητών θα ανακοινωθούν στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram μέσω ανάρτησης και νικητές και επιλαχόντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν οι ίδιοι προσωπικά με προσωπικό μήνυμα στην Instagram σελίδα της Διοργανώτριας, κι εν συνεχεία κατά δήλωσή τους να παράσχουν το ονοματεπώνυμό τους στη Διοργανώτρια και να επικοινωνήσουν μέσω Instagram και κατόπιν μέσω τηλεφώνου ή email ώστε να δώσουν ελάχιστα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τους στη Διοργανώτρια, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και προκειμένου να παραλάβουν το Έπαθλο.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το Δώρο στον 1ο αναπληρωματικό Νικητή, εν συνεχεία στον 2ο κ.ο.κ.
Η κατακύρωση Δώρου στον Νικητή, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης στο Διοργανωτή από τον εν λόγω Νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 8, κατωτέρω, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο αναπληρωματικό, κατά τη σειρά ανάδειξής του, και σε περίπτωση μη πληρώσεως την αναβλητικής αιρέσεως και από τον 1ο αναπληρωματικό στο 2ο αναπληρωματικό, κατά τη σειρά ανάδειξής του κ.ο.κ.
8. Προϋπόθεση κατακύρωσης του Δώρου: Προϋπόθεση κατακύρωσης του Δώρου είναι επίδειξη στο Διοργανωτή από τον Νικητή ή από τους τυχόν αναπληρωματικούς του του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του εν λόγω Νικητή και ότι είναι άνω των 18 ετών.
Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Νικητής δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Για τον λόγο αυτό τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως Νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.
9. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα ανωτέρω Δώρο, για το οποίο ο Νικητής του θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους κατασκευαστές/παρόχους του Δώρου. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Δώρο του Διαγωνισμού. Επίσης, ο Διοργανωτής δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή εν γένει αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό από τα τεχνικά συστήματα του Διοργανωτή ή/ και αυτών τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή ή των τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό του.
Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών των εφαρμογών ή και άλλων ιστότοπων, στις οποίες πιθανόν να παραπέμπει η εφαρμογή του Διαγωνισμού μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών ή τυχόν να εμφανίζονται κατά τη χρήση της. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Διοργανωτής υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.
10. Δημοσιότητα: Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Shoeblogging (https://shoeblogging.com/el/) και θα βρίσκονται αναρτημένοι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του.
11. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 6980061, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10.00 έως τις 14.00.
12. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ως εκτελούσα την επεξεργασία, και ενεργούσα για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Shoeblogging, δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, παρά μόνο αυτά του Νικητή (εφόσον ο τελευταίος τα προσκομίσει), με αποκλειστικό στόχο την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων σε αυτόν.
Δηλώνεται ότι μετά την παράδοση του Δώρου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων, του Νικητή ή και τυχόν αναπληρωματικών του Διαγωνισμού, θα καταστραφούν μετά την παρέλευση 90 ημερών, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας λήξης που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον το Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
Επισημαίνεται ότι το Instagram σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη λήψης οιασδήποτε απαιτούμενης συναίνεσης, άδειας κ.ο.κ., εφόσον απαιτείται, από το κοινωνικό δίκτυο του Instagram προκειμένου για τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
14. Αποδοχή των Όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των παρόντων Όρων.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και τους όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία δηλώνουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού αυτού δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνον τα δικά τους και ότι τα προσωπικά τους αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
(β) είναι άνω των 18 ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ τους,
(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί o Διοργανωτής τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση αλληλογραφίας, εφόσον είναι ο Νικητής) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού,
(στ) παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στο Διοργανωτή ή/και τη Shoeblogging για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και των προσωπικών τους στοιχείων, εφόσον αυτός το επιθυμεί, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (Internet), μηνυμάτων μέσω χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (SMS) καθ' όλη τη Διάρκειά του,
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος με το Διαγωνισμό, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Ο Διοργανωτής και η Shoeblogging επίσης διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση του Νικητή και την απόδοση των Δώρου,
(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Διοργανωτή σε περίπτωση που ο τελευταίος κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους.

Γνωρίζετε κάποιον φίλο/η που θα τους άρεσε αυτό το άρθρο; Πατήστε εδώ για να τους στείλετε το Link.

Προσθήκη σχολίου

Follow me